Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat :

Jl. Raya Turi Klegen Sleman Yogyakarta

PW : himpaudidiy15@yahoo.com